รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ธ.ค. 2562 18:22:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
หลักทรัพย์
BJC
แหล่งข่าว
BJC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 11 ธ.ค. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

หลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นๆ               

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อย่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ            : BJC-WA4
   ชื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ             : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบอร์ลี่ 
 ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 4 (ใช้สิทธิครั้งที่ 42)
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่แปลงสภาพ (หน่วย)       : 22,200
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ (หน่วย)       : 2,738,300
   อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ: หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 36.23
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 29 พ.ย. 2562
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 22,200
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 2,738,300
   ______________________________________________________________________

   ชื่อย่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ            : BJC-WA5
   ชื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ             : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบอร์ลี่ 
  ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 (ใช้สิทธิครั้งที่ 20)
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่แปลงสภาพ (หน่วย)       : 0
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ (หน่วย)       : 8,192,300
   อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ: หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 36.00
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 29 พ.ย. 2562
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 0
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 8,192,300

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้