รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ธ.ค. 2562 07:01:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์
THANI
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.741% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 15.6966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.741% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 15.6966% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 3.9735% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 61.1826% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.9735% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 61.2087% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------