รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2563 18:57:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ ซีไอเอ็มบีไทย สกญ.   013/2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ 
(หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) จากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปี
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 43 ซึ่งระบุว่า
"ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอท
ี่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย"
สำหรับบริษัทย่อยของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการของบริษัทย่อย
โดยขึ้นอยู่กับเงินกำไรของบริษัทย่อย

ข้อความใหม่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
โดยธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีการรักษาระดับเ
งินสำรองตามกฎหมายและธุรกิจตามข้อกำหนดแล้ว
เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ/กำไรสะสม ทั้งนี้
ธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวตามแต่จะเห็นสมควรและเมื่อเห็นว่าธนาค
ารมีผลกำไรเพียงพอที่จะกระทำได้
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย


สำหรับบริษัทย่อยของธนาคาร การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการของบริษัทย่อย 
โดยขึ้นอยู่กับผลกำไรสุทธิของบริษัทย่อยนั้นๆจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
            
              ขอแสดงความนับถือ


                   (นางปฏิมา จำปาสุต)
                                           เลขานุการบริษัทงานเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้