รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2563 08:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563
หลักทรัพย์
TPAC
แหล่งข่าว
TPAC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 20 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - วาระที่ 1   สารจากประธานกรรมการ
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ที่ประชุม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562


วาระที่ 3  พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ปี 2562
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 8  วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องพลาเพลิน โรงแรมหรรษา กรุงเทพ, 3/250 ซอย 
มหาดเล็กหลวง 2 ถนน ราชดำริ เเขวง ลุมพิณี เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 05 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 30 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.125
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้