รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2563 08:46:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มีนาคม 2563
หลักทรัพย์
BJC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,006,875,899.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,006,875,899
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,700
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,006,877,599.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,006,877,599
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BJC-WA5) จำนวน 1,700 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,700 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 36.00
วันใช้สิทธิ                      : 31 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 มี.ค. 2563
______________________________________________________________________