รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มี.ค. 2563 17:50:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
BH
แหล่งข่าว
BH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 05 มี.ค. 2563

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

หุ้นบุริมสิทธิ                     


  หุ้นบุริมสิทธิ                    
   ชื่อย่อหุ้นบุริมสิทธิ                 : BH-P
   ชื่อหุ้นบุริมสิทธิ                  : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
   จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)         : 30,000
   จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ        : 1,180,865
(หุ้น)
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นบุริมสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น) (แก้ไข)        : 0.00
   วันที่แปลงสภาพ                 : วันที่ 01 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2563
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 30,000
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 1,180,865
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : ลินดา ลีสหะปัญญา
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ

ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้