รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มี.ค. 2563 08:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BH เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มีนาคม 2563
หลักทรัพย์
BH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 730,052,222.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 728,841,357
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 1,210,865
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 30,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 730,052,222.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 728,871,357
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 1,180,865
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000 
หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.00
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : วันที่ 01 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 มี.ค. 2563
______________________________________________________________________