รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มี.ค. 2563 21:28:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11-630070            13 มีนาคม 2563  
  

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันให้สิทธิผู้ถือหน่วย (Record Date) 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
   กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันให้สิทธิผู้ถือหน่วย (Record Date) เมื่อวันที่
 2 มีนาคม 2563 ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  สำนักงานประกันสังคม  82,271,800  17.08
2  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   27,932,800   5.81
3  บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   21,557,100   4.48
4  บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   19,130,500   3.97
5  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   16,554,800   3.44
6  บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   15,100,000   3.14
7  นายบูรณะ ชวลิตธำรง  12,200,000   2.53
8  บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  12,147,600   2.52
9  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   11,342,700   2.36
10  บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8,208,100   1.70
        

      ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้