รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มี.ค. 2563 12:30:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
BH
แหล่งข่าว
BH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 มี.ค. 2563

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  หุ้นกู้แปลงสภาพ                    

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อย่อหุ้นกู้แปลงสภาพ               : -
   ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ                : หุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน
 2570
   จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)           : 23
   จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น)        : 2
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 2,857,142.81
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 3.50
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 13 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 13 มี.ค. 2563
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 65,714,285
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 5,714,285กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : ลินดา ลีสหะปัญญา
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ

ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้