รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2563 08:32:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BH เริ่มซื้อขายวันที่ 20 มีนาคม 2563
หลักทรัพย์
BH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 730,052,222.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 728,871,357
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 1,180,865
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 65,714,285
ทุนใหม่ (บาท)                    : 795,766,507.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 794,585,642
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 1,180,865
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 23 หน่วย 
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 65,714,285 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 2,857,142.81
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 3.50
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 13 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 20 มี.ค. 2563
______________________________________________________________________