รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2563 12:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งปิดทำการสาขาเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาทองหล่อ สาขาจรัลสนิทวงศ์และสาขาสำนักสีลมตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.  055/2563

  วันที่ 19 มีนาคม 2563

เรื่อง  แจ้งปิดทำการสาขาเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาทองหล่อ 
สาขาจรัลสนิทวงศ์และสาขาสำนักสีลมตามมาตรการ  เพื่อป้องกันโรค COVID-19

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการยืนยันผลการตรวจสอบในเช้าของวันที่ 18 มีนาคม 
2563 ว่า มีพนักงาน Wealth Advisor ของธนาคาร 1 ราย ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 20
ติดเชื้อไวรัส  COVID-19 ซึ่งขณะนี้พนักงานคนดังกล่าว
ได้รับการคัดแยกเพื่อรักษาและเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยได้ทำการ Self Quarantine
ตามมาตรการและแนวทางของสาธารณสุขไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นั้น

  เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 
ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
เนื่องจากพนักงานรายดังกล่าวได้มีการเดินทางไปติดต่องานที่สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาทองหล่อ
สาขาจรัลสนิทวงศ์ และสาขาสำนักสีลม ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงขอปิดทำการสาขาทั้ง 4
สาขาดังกล่าวข้างต้น เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563
เพื่อทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคแบบ Big Cleaning  รวมทั้งให้พนักงาน
และเพื่อนร่วมงานที่ติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิดทั้งหมด กักตัวเองในที่พักเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14
วัน โดยในขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีพนักงานคนใดเข้าข่ายมีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่อย่างใด

  ในระหว่างนี้ ลูกค้าของสาขาเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาทองหล่อ สาขาจรัลสนิทวงศ์ และสาขาสำนักสีลม 
สามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง หรือช่องทางบริการอื่น ๆ เช่น แอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital
Banking, เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ, ATM หรือสามารถติดต่อสอบถาม CIMB Thai Care Center 02-6267777

  สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารได้ทำการปิดพื้นที่ทั้งชั้น 20 เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาดแบบ Big
Cleaning พร้อมการฉีดพ่นและอบความร้อนกำจัดเชื้อโรค ทั้งในพื้นที่ดังกล่าว และบริเวณใกล้เคียง
ตลอดจนทุกจุดของอาคารที่พนักงานคนดังกล่าวอาจมีการสัมผัสทั้งหมดเป็นกรณีพิเศษ
พร้อมทั้งให้พนักงานที่มีการติดต่อกับพนักงานคนดังกล่าวทั้งหมด กักตัวเองเพื่อเฝ้าระวังอาการ
และทำงานจากที่บ้าน (work from home) เป็นเวลา 14 วันแทน  นอกจากนี้
ยังดำเนินตามมาตรการที่เตรียมไว้โดยการให้พนักงานของสำนักงานใหญ่บางส่วน ทำงานจากที่บ้าน
เพื่อลดความเสี่ยงอีกด้วย

  ธนาคารให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อทุกคน ดังนั้น 
จะดำเนินมาตรการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสอย่างเคร่งครัด
โดยได้มีการรายงานถึงเหตุดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

  อนึ่ง ธนาคารขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่า ลูกค้า 
และประชาชนสามารถใช้บริการและติดต่อกับธนาคารทั้งอาคารสำนักงานใหญ่ และทุกสาขาได้ตามปกติ
โดยธนาคารมีแผนในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รองรับ
เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยในกรณีที่มีข้อมูลหรือสถานการณ์ใด ๆ
ธนาคารจะได้มีการรายงานให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    ขอแสดงความนับถือ

    
    (นางปฏิมา จำปาสุต)
       เลขานุการบริษัทงานเลขานุการบริษัท
สำนักรรมการผู้จัดการใหญ่
โทร.0-2638-8287 และ 0-2638-8274
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้