รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2563 08:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        23 มีนาคม 2563

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
      ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563

ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 กรุงเทพมหานคร 
ได้ออกประกาศให้ปิดสถานที่จำนวนหนึ่งรวมถึงการปิดห้างสรรพสินค้าเป็นเวลา 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม
 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ดังหนังสือที่อ้างถึง

บริษัทฯ ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ในเบื้องต้นนี้ บริษัทฯ 
จะดำเนินการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 26 มีนาคม 2563
พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และจะดำเนินการแจ้งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบโดยทันที
โดยท่านผู้ถือหุ้น ยังสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับที่ได้จัดส่งไปถึงท่านได้ตามเดิม 
และจัดส่งกลับมายังบริษัทด้วยไปรษณีย์ตอบรับที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 ขอแสดงความนับถือ

                       (นางสมฤดี ชัยมงคล)
                      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้