รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2563 13:16:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติมข้อมูลการเลือกตั้งกรรมการ)
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 05 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9              
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.  029/2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง  การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ซีไอเอ็มบีไทย" หรือ "ธนาคาร") 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563         ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9                   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   ครั้งที่ 25  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารใน  รอบปี 2562 
ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเ
บ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี
2562 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,300,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 (Record Date)
และจะจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
และเลือกตั้งกรรมการใหม่
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา
และการกำกับดูแลกิจการและพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการท
ี่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ เอ็นจิก ชาฮ์นัช ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด และ นายอดิศร
เสริมชัยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรนำเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1
คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
ซึ่งแจ้งความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าว
เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ
มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร
เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อบังคับของธนาคาร
โดยกรรมการใหม่ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางวาทนันทน์
พีเทอร์สิคอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยหากได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.
แล้ว ธนาคารจะแจ้งรายชื่อกรรมการใหม่ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบต่อไป

ธนาคารขอแจ้งเพื่อโปรดทราบว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบนายอนนต์ 
สิริแสงทักษิณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนใหม่ แทนนางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค ซึ่งเป็นกรรมการ 1 ใน 3
ที่ต้องออกตามวาระ และได้แจ้งความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ทั้งนี้
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และด้านกลยุทธ์/ระหว่างประเทศ
และมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการเป็นกรรมการธนาคารตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  สรรหา 
และการกำกับดูแลกิจการ
และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
ตามรายละเอียดที่ปรากฎในตารางด้านล่าง
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ                                                    บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการ(ตำแหน่ง)  ปี 2563
(เสนอให้ปรับอัตรา)
  ค่าตอบแทนรายเดือน(สำหรับประธาน)  ค่าตอบแทน
รายเดือน  ค่าเบี้ยประชุม

-  ประธานกรรมการ  140,000  50,000  50,000
-  กรรมการ  -    50,000  50,000
หมายเหตุ:
1.   กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2.  ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่คำนึงถึงจำนวนครั้งของการประชุม
2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย                                          บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการ
(ตำแหน่ง)  ปี 2563
(เสนอให้ปรับอัตรา)
  ค่าตอบแทนรายเดือน(สำหรับประธาน)  ค่าตอบแทน
รายเดือน  ค่าเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
-  ประธานกรรมการ  50,000  -  50,000
-  กรรมการ  -  -  50,000
2.  คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ, Board Risk 
and Compliance Committee
-  ประธานกรรมการ  50,000  -  50,000
-  กรรมการ  -  -  50,000
หมายเหตุ:
1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2. ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอที่ประ
ชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำปี 2563
โดยค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,885,000 บาท
รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 14,924,000 บาท

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 43
ความเห็นของคณะกรรมการ: 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 43 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อความเดิม  ข้อความใหม่

ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้
ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอท
ี่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย  
ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
                      
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเง
ินปันผลระหว่างกาล(ถ้ามี) หรือนำเงินกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นตามบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
งบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเงินสำรองต่างๆ
หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
และให้คณะกรรมการมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ
ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามข้อ 44
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอท
ี่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

    รวมทั้งอนุมัติการดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ 
การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
อันรวมถึงการให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย
มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความตามคำสั่งของนายทะเบียน
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของข้อบังคับของธนาคาร
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์
ความเห็นของคณะกรรมการ: 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลิกกิจการสาขาเวียงจันท
น์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ (ฉบับแก้ไข) ที่ออกโดยสภาแห่งชาติลาว
และอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการและปฎิบัติหน้าที่ทุกประการตามข้อกำหนดของกฎหมายใหม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์
 (ฉบับแก้ไข) ที่ออกโดยสภาแห่งชาติลาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์ดังกล่าว

วาระที่ 10   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


                                                 
(นางปฏิมา จำปาสุต)
                เลขานุการบริษัท
งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 05 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 30 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.005
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 21 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี
2562 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,300,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 (Record Date)
และจะจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้