รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2563 18:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 มี.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 10 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 09 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.005
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
3.  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท
(ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 174,111,309 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 (Record Date)
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถื
อหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.005 บาทในรอบนี้เป็นการจ่ายจากกำไรของธนาคารในปี 2562
และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้