รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2563 09:42:00
หัวข้อข่าว
มติเลื่อนการประชุม AGM 2020 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 7 เมษายน 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข PDF)
หลักทรัพย์
BROCK
แหล่งข่าว
BROCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ยกเลิกการประชุม AGM & อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้นจากทุนชำระแล้ว 1,025,000,181.- บาท
  คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 20,500,003.62 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้