รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การแต่งตั้งกรรมการ และ การปรับลดค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 เม.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 16 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 15 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 30 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
ตามที่คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้มีมติเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2563
ออกไปอันเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมฯ โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
คณะกรรมการจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
โดยจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิม หุ้นละ 0.25 บาท
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30
เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมตามที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
ทั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก
และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

แต่งตั้ง นายพิริยะ เข็มพล เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนาย Sudiarso Prasetio 
กรรมการที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้
กรรมการบริษัทเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 72 ปีบริบูรณ์
______________________________________________________________________

เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
มีมติลดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(วาระเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ) เพื่อแบ่งเบาภาระบริษัทในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
โดยได้ปรับลดลงค่าตอบแทนกรรมการลง (ลดลง 25%) จากเคยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2020
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้