รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 เม.ย. 2563 17:09:00
หัวข้อข่าว
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดสัญญาเข้าซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติในแหล่งบาร์เนตต์ (Barnett) สหรัฐอเมริกา
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        0163/071
  
                            วันที่ 15 เมษายน 2563

เรื่อง  การปรับเปลี่ยนรายละเอียดสัญญาเข้าซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติในแหล่งบาร์เนตต์ (Barnett) สหรัฐอเมริกา
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  จดหมายแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 0162/191 วันที่ 18 ธันวาคม 2562
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บ้านปู") 
ขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทย่อยของบ้านปู Banpu North America Corporation
("BNAC")
ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสัญญาซื้อขายเพื่อทำการเข้าซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมช
าติบาร์เนตต์ (Barnett) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมูลค่าการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 570
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 18,650 ล้านบาท และมูลค่าผลประโยชน์แก่ผู้ขายในอนาคตโดยรวมไม่เกิน
260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2567
โดยมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเพิ่มนี้จะขึ้นอยู่กับราคาของก๊าซธรรมชาติอ้างอิงราคา Henry Hub
เฉลี่ยทั้งปีเริ่มต้น 2.75 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู หรือ ราคาน้ำมันอ้างอิง West Texas Intermediate
เฉลี่ยทั้งปีเริ่มต้น 50 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

จากเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บ้านปูจะชำระเงินมัดจำรวมทั้งสิ้น 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง 70
ล้านเหรียญสหรัฐฯ บ้านปูชำระแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2562 และอีก 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะชำระในวันที่ 30
เมษายน 2563 ทั้งนี้กำหนดการเสร็จสิ้นของการซื้อขายได้ปรับเปลี่ยนจากภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบ้านปูจะมีสิทธินำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของแหล่งบาร์เนตต์
(Barnett) นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
มาหักจากมูลค่าการลงทุนเมื่อเสร็จสิ้นการซื้อขายตามกำหนดการข้างต้น
ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการปรับเปลี่ยนในสัญญาซื้อขาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน
                  ขอแสดงความนับถือ
  
                นางสมฤดี  ชัยมงคล
               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้