รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 เม.ย. 2563 22:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2562 ของกองทุนรวม
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 630113              วันที่ 22 เมษายน 2563


เรื่อง   แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2562
   กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ("กองทุนรวม")
ได้มีประกาศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
ยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ใน วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00
น. ณ ห้องลาดพร้าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว นั้น
ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามแนวทางตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทน. 23/2563 เรื่อง
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)
ในการนี้ บริษัทจัดการจึงขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2562
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/POPF_Invitation_letter_TH.pdf

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้