รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2563 17:25:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ A5
หลักทรัพย์
A5
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ A5
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 28 เม.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
- ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย และจะสามารถซื้อขายตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่ 
เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
______________________________________________________________________