รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2563 17:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นฯ เดิม
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ขอยกเลิกกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2563

และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
และวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) 
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
หมายเหตุ                      :
ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปก่อน 
แต่ยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ตามเดิม
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ
จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู
้ถือหุ้น วาระการประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้