รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2563 17:25:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุม วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นฯ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งยกเลิกวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นฯ เดิม
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 มิ.ย. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การออกหุ้นกู้
 - -รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
-พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
สถานที่ประชุม                     : ยังไม่กำหนด
หมายเหตุ                      :
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ จะพิจารณาทางเลือกในการเข้าร่วมประชุม 
และสถานที่ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นหลัก
และจะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบโดยทันทีเมื่อทำได้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้