รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2563 17:58:00
หัวข้อข่าว
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
AUCT
แหล่งข่าว
AUCT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากมติคณะกรรมการ วันที่ 28 เมษายน 2563 อนุมัติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
ออกไปไม่มีกำหนด
และยกเลิกวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ที่กําหนดไว้เดิมวันที่ 16 มีนาคม 2563
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากมติคณะกรรมการ วันที่ 30 มีนาคม 2563 อนุมัติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
ออกไปเป็นไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และยกเลิกระเบียบวาระการประชุมเดิม
แต่ยังคงวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ที่กําหนดไว้ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามเดิม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้