รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2563 21:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความสำเร็จในการซื้อหุ้น บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลักทรัพย์
A5
แหล่งข่าว
A5
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ธ.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 13 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 ม.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 30 ธ.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร 
บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210
______________________________________________________________________


การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ธ.ค. 2562
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 0.50
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 86,384,615
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 86,384,615
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 86,384,615
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 13 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 1.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 24 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 07 พ.ค. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 27 มี.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 26 มี.ค. 2563
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้