รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2563 18:10:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
A5
แหล่งข่าว
A5
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 08 พ.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 86,384,615
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 13 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 1.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 24 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 07 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 86,384,615
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 86,384,615
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 86,384,615
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 86,384,615.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 185,853.18
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าอากร 
ค่าคัดหนังสือรับรองและคัดสำเนา ค่าจัดพิมพ์หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ค่าธรรมเนียมธนาคาร
งานรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรร ค่าแปลเอกสาร ค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 86,198,761.82
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริษัท

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้