รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2563 08:54:00
หัวข้อข่าว
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2563
หลักทรัพย์
HFT
แหล่งข่าว
HFT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        1.  มีมติ รับรอง รายงานการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2563
2.  มีมติ พิจารณารับรองผลการดำเนินการและอนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี2563
3.  มีมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียและหรือที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่มีสิทธิออกเสียง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้