รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 08:32:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
DOD
แหล่งข่าว
DOD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 01 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รับทราบรายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย 
ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้