รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2563 21:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
A5
แหล่งข่าว
A5
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)              : 01 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (เพิ่มเติม)            : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การออกหุ้นกู้
 - โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม (เพิ่มเติม)                : ณ ห้องประชุม บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์
จำกัด เลขที่ 356 อาคารดับเบิ้ลยูวัน ชั้น 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ 
จะจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและวันประชุมส
ามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่ต่อไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 มี.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้