รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2563 08:12:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BROCK
แหล่งข่าว
BROCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 17 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมแจ๊สโซเทล ห้อง The Orchestra Ballroom B ชั้น 2 
เลขที่ 514 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
หากสถานการณ์การแพ่รระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนด วัน เวลา
และสถานที่ที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อที่ 2) นั้น
ทางบริษัทจะกำหนดการประชุมสามัญผู้หุ้นถือใหม่โดยไม่นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แต่จะกำหนดผ่านประธานกรรมการบริษัท
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้ว
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้