รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ค. 2563 06:48:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ A5 เริ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
หลักทรัพย์
A5
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)
ทุนเดิม (บาท)                    : 561,500,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,123,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 86,384,615
ทุนใหม่ (บาท)                    : 604,692,307.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,209,384,615
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 13 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 24 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 07 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 20 พ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
A5 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะยังคงสั่งห้ามการซื้อหรือขายหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของ A5 ต่อไป
จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
______________________________________________________________________