รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ค. 2563 17:14:00
หัวข้อข่าว
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
HFT
แหล่งข่าว
HFT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียและหรือที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้พิจารณา
แล้วมีมติดังนี้
1. อนุมัติให้จ่าย 2% ของรายได้จากการขาย" Duro" ให้กับเจ้าของแบรนด์ 
ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะครอบคลุมค่าคอมมิชชั่นของค่าธรรมเนียมการขายและเครื่องหมายการค้า และแทนที่ TCA (
TECHNICAL COOPERTION AGREEMENT ) ปัจจุบันด้วยข้อตกลงค่าธรรมเนียมทางเทคนิคใหม่ 1%
ของยอดขายที่ได้รับบริการด้านเทคนิคจากผู้ให้บริการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
เป็นต้นไป และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้นายจวง จื้อ เหยา เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาและในการดำเนินการใด ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

2. ยกเลิกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคนิค ระหว่างบริษัทฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
กับบริษัทฮัวฟง รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด (ค่าตอบแทนตามสัญญา 200,000 - USD ต่อปี)
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้นายจวง จื้อ เหยา
เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาและในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้