รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2563 17:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
TOP
แหล่งข่าว
TOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : เดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์ และห้องประชุมข้างเคียง เลขที่
555/3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น 5 - 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้