รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มิ.ย. 2563 17:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
SYMC
แหล่งข่าว
SYMC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 05 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 31 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6  รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2562
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2563
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
สถานที่ประชุม                     : ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
วาสะที่ 11 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 
จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้