รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มิ.ย. 2563 08:19:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
หลักทรัพย์
CK
แหล่งข่าว
CK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานผลการซื้อหุ้นคืน                 

เรื่อง                        : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล                    : 08 มิ.ย. 2563
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                  : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ                : 01 ก.ย. 2563
โครงการซื้อหุ้นคืน                   
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 ม.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)         : 169,389,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ        : 10.00
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน                  
วันที่ซื้อหุ้นคืน                     : 05 มิ.ย. 2563
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                  : 12,051,900
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)           : 19.50
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                  : 19.10
มูลค่ารวม(บาท)                    : 232,588,960.00
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น               
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน       : 22,051,900
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว         : 1.30
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท)                 : 413,185,760.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายอนุกูล ตันติมาสน์ )
                    กรรมการ
                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

หมายเหตุ                      :
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 5 มิถุนายน 2563

1.  วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ครบกำหนดโครงการ  1 กันยายน 2563
  (โครงการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน)

เสนอซื้อเป็นการทั่วไป

2.   โครงการซื้อหุ้นคืน
  2.1  วันที่คณะกรรมการมีมติให้ซื้อหุ้นคืน 30 มกราคม 2563
2.2  ผลการซื้อหุ้นคืน
  จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ ไม่เกิน 169,389,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้น
  ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
วันที่ซื้อหุ้นคืน  จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน  ราคาที่ซื้อต่อหุ้น
หรือราคาสูงสุด  ราคาต่ำสุด
(บาท/หุ้น)  มูลค่ารวม
(บาท)
5 มิถุนายน 2563  12,051,900  19.50  19.10  232,588,960
  2.3  จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น
    จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน (รวมข้อ 2.2)  22,051,900 หุ้น
  คิดเป็น 1.30 % ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวม 413,185,760 บาท

  บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

  ลายมือชื่อ ....................................................  กรรมการหรือเลขานุการบริษัท      
          (นายอนุกูล ตันติมาสน์)  หรือผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
    ลงนามแทนบริษัท
ประทับตราบริษัท  ตำแหน่ง      กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : กรณีซื้อในตลาดหลักทรัพย์ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานภายใน 9.00 น. 
ของวันทำการถัดจากวันที่ซื้อหุ้น
  กรณีเสนอซื้อเป็นการทั่วไปให้รายงานภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการเสนอซื้อ
      ทั้งนี้ให้รายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์  
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้