รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2563 17:45:00
หัวข้อข่าว
การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของ APCS CHOTI EP GREEN MAX PDI และ TEAMG
หลักทรัพย์
GREEN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจเดิม                    : ยานยนต์
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจใหม่                    : บริการรับเหมาก่อสร้าง
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) (CHOTI)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจเดิม                    : ธุรกิจการเกษตร
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจใหม่                    : อาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : บริการ
หมวดธุรกิจเดิม                    : สื่อและสิ่งพิมพ์
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจใหม่                    : พลังงานและสาธารณูปโภค
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (GREEN)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจเดิม                    : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจใหม่                    : พลังงานและสาธารณูปโภค
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MAX)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจเดิม                    : เหล็ก
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจใหม่                    : ธุรกิจการเกษตร
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (PDI)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจเดิม                    : เหมืองแร่
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจใหม่                    : พลังงานและสาธารณูปโภค
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG)
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : บริการ
หมวดธุรกิจเดิม                    : บริการเฉพาะกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจใหม่                    : บริการรับเหมาก่อสร้าง
ลักษณะธุรกิจ                     :
วันที่มีผล                      : 01 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________