รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2563 17:00:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หลักทรัพย์
CK
แหล่งข่าว
CK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ CK-20-0000-PO-L-0022

              วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เรื่อง  รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ฯ") 
ขอเรียนชี้แจงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดังนี้
1.  ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ผลกระทบต่อระบบบัญชีและการจัดทำงบการเงิน และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในบริษัท ฯ 
จากแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
บริษัท ฯ จัดทำและเริ่มใช้แผน BCP ในเดือนมีนาคม 2563 โดยจัดทำกรณีและโอกาสที่ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเกิดขึ้น เช่น กรณีพนักงานติดเชื้อ กรณีปิดโครงการ
กรณีปิดพื้นที่ กรณีปิดชายแดน ฯ กรณีเคอร์ฟิว หรือกรณีมีคำสั่งงดกิจกรรมธุรกิจทุกประเภท
และมีการจัดทำมาตรการป้องกัน มาตรการรับมือ รวมถึงแผนปฏิบัติการในรายละเอียดหากเกิดกรณีนั้น ๆ ขึ้น
และได้มีการปรับปรุงแผน BCP ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเป็นระยะ
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ ด้วย
บริษัท ฯ มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งด้านเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อมโยงกัน และความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้สามารถปฏิบัติตามแผน BCP
โดยเฉพาะการทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานด้านระบบบัญชี
การจัดทำงบการเงิน และคงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยการปฏิบัติตามแผน
 BCP โดยใช้แนวทางปฏิบัติจากรัฐอย่างเข้มงวด จึงไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด
ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
การเปิดประมูลงานโครงการก่อสร้างของภาครัฐในปี 2563 มีความชัดเจนจากการผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563
ในขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งรัดการใช้งบประมาณและอนุมัติพระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
อาจมีผลให้งบประมาณภาครัฐตั้งแต่ปี 2564 มีการปรับปรุง และอาจมีผลต่อการเปิดประมูล
โครงการก่อสร้างใหม่ของภาครัฐ อย่างไรก็ดี บริษัท ฯ คาดว่าการปรับปรุงแผนงบประมาณ
อาจจะทำให้แผนการประมูลเกิดความล่าช้าบ้าง
หรืออาจมีการปรับลำดับความสำคัญของโครงการที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามความจำเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้การลงทุนภาครัฐและโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นปัจจัยสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ
จึงมั่นใจว่ารัฐบาลเน้นความสำคัญและดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ความเสี่ยงจากการหยุดหรือปิดดำเนินงาน เป็นความเสี่ยงที่ทางบริษัท ฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับสูงสุด 
เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักจึงได้กำหนดมาตรการในการจัดการในโครง
การก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาและลดความเสี่ยง ด้วยวิธีการตามแนวทางปฏิบัติจากภาครัฐ
เช่นการกำหนดทางเข้า-ออกที่ชัดเจนในโครงการ เพื่อคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของคนงาน และผู้เข้าปฏิบัติงาน
พร้อมจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดเป็นประจำ
และระบบระบายน้ำให้ถูกสุขลักษณะที่ดีขึ้น ตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากพนักงานของบริษัท ฯ
และพนักงานของผู้รับเหมาช่วง งดการเดินทางกลับภูมิลำเนานอกเขตพื้นที่
ส่งผลให้คนงานมีงานทำและมีรายได้ตลอดจนงานก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานและกำหนดเวลาตามสัญญา
จึงไม่มีผลกระทบใดต่อการรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างของบริษัท ฯ
สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ปัจจุบัน 
เป็นงานติดตามและซ่อมบำรุงในช่วงรับประกันผลงาน จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 และส่วนของสำนักงานใหญ่ บริษัท ฯ ปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน
และไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ
2.  ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดำเนินงาน
การบริหารสภาพคล่องเป็นสิ่งที่บริษัท ฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 บริษัท ฯ 
มีเงินสดจำนวน 9,384 ล้านบาท โดยมีภาระเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
และมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกจำนวน 5,850 ล้านบาท
ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
จำนวน 1,000 ล้านบาท และเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 575 ล้านบาท
สำหรับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 1.12 เท่า
ซึ่งยังต่ำกว่าข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ 3 เท่า
3.  ผลกระทบต่องบการเงิน
บริษัท ฯ บริหารความเสี่ยงโดยการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ 
ในรูปแบบของการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจสัมปทานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ บริษัท
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการคมนาคมขนส่ง บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด
(มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านน้ำประปา และบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน
ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความต้องการของประชาชนในการบริโภค
และใช้บริการที่ไม่ผันผวนมากนัก
จะสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวในรูปแบบเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรให้กับบริษัท ฯ
สำหรับผลกระทบต่องบการเงิน บริษัท ฯ 
คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญโดยตรงจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ทั้งด้านการตั้งสำรองต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม ตลอดจนภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ มีผลกระทบทางอ้อมผ่านส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการเคอร์ฟิว
และมาตรการการทำงานจากที่บ้านส่งผลให้ประชาชนลดการเดินทางลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
  
(นายประเสริฐ มริตตนะพร)
กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้