รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มิ.ย. 2563 17:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

 ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.  101/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เรื่อง  แจ้งการลาออกของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุมพิเศษครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2563 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") รับทราบการลาออกของนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ จากตำแหน่งกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563
เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารให้ดำรงตำแหน่ง 
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อนายอดิศรฯ พ้นจากตำแหน่ง
โดยขณะนี้การแต่งตั้งดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


                                                           
                (นางปฏิมา จำปาสุต)
                เลขานุการบริษัทงานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้