รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2563 17:24:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 มิ.ย. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.   102/2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (ประจำปี 2563)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น
ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1.  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรา
ยงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,076,220,596  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  313,731  -
บัตรเสีย  0  0.0000

2.  รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562
หมายเหตุ  วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3.  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หมายเหตุ  วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
4.  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,077,283,606  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  313,731  -
บัตรเสีย  0  0.0000

5. 
มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
จัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,300,000 บาท
และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 228,636,100.43 บาท
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,077,569,644  99.9999
ไม่เห็นด้วย  1,200  0.0000
งดออกเสียง  313,731  -
บัตรเสีย  0  0.0000

6.  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเ
ลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด
และนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติเลือกตั้ง นายอนนต์
สิริแสงทักษิณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนใหม่ แทนนางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค ด้วยคะแนนเสียงดังนี้6.1  เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด  กรรมการ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,077,774,263  99.9999
ไม่เห็นด้วย  1,200  0.0000
งดออกเสียง  313,731  -
บัตรเสีย  0  0.0000

6.2   นายอดิศร เสริมชัยวงศ์  กรรมการ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,077,775,463  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  313,731  -
บัตรเสีย  0  0.0000

6.3   นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ  กรรมการอิสระ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,077,775,463  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  313,731  -
บัตรเสีย  0  0.00007.  มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติปรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2563
ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง ดังนี้
7.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
                         บาท/คน
ตำแหน่ง  ปี 2563
  ค่าเบี้ยรายเดือน(ประจำตำแหน่ง  กรรมการ)   ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน)  ค่าเข้าประชุม

-  ประธานกรรมการ  140,000  50,000  50,000
-  กรรมการ  -    50,000  50,000
หมายเหตุ:
1.   กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2.   ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

7.2   ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
                         บาท/คน
ตำแหน่ง  ปี 2563
  ค่าเบี้ยรายเดือน(ประจำตำแหน่ง  กรรมการ  ค่าเบี้ยประชุม  (รายเดือน)  ค่าเข้าประชุม
(รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
-  ประธานกรรมการ  50,000  -  50,000
-  กรรมการ  -  -  50,000
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ, Board Risk 
and Compliance Committee
-  ประธานกรรมการ  50,000  -  50,000
-  กรรมการ  -  -  50,000

หมายเหตุ:
1.   กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2.   ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย  33,077,774,263  99.9990
ไม่เห็นด้วย  1,200  0.0000
งดออกเสียง  313,731  0.0009
บัตรเสีย  0  0.0000

8. 
มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่
งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2563
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นจำนวนเงิน 12,039,000 บาท
และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน
2,885,000 บาท    รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2563 เป็นจำนวนเงิน
14,924,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,077,762,638  99.9999
ไม่เห็นด้วย  12,825  0.0000
งดออกเสียง  313,731  -
บัตรเสีย  0  0.0000

9.   มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธ
นาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6 การบัญชี การเงิน
และการสอบบัญชี ข้อ 43  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ รวมทั้งอนุมัติการดำเนินขั้นตอนต่างๆ
ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่
การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
อันรวมถึงการให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจกา
รค้า กระทรวงพาณิชย์
ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความตามคำสั่งของนายทะเบียนโดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่กระท
บต่อสาระสำคัญของข้อบังคับของธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ         
มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย  33,077,774,263  99.9990
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  314,931  0.0009
บัตรเสีย  0  0.0000

10. 
มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
เลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ด้านการธนาคารของ สปป. ลาว
และอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการและปฎิบัติหน้าที่ทุกประการตามข้อกำหนดของกฎหมายใหม่ด้านการธนาคารของ สปป.
ลาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,077,775,463  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  313,731  -
บัตรเสีย  0  0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ                   (นางปฏิมา จำปาสุต)
                     เลขานุการบริษัท


งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0 2638 8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้