รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ค. 2563 18:11:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 110/2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563


เรื่อง  รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") 
ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
ให้มีสัดส่วนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขสัดส่วน Free Float
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2552 นั้น

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า ธนาคารได้ตระหนักถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่อง 
การดำรงสัดส่วน Free Float และจะรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ


 
                    (นางปฏิมา จำปาสุต)
                     เลขานุการบริษัท


 


งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้