รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ค. 2563 13:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
BCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 14 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 03 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (ESOP)
-พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) 
เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเหตุ                      :
แจ้งยกเลิกการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เนื่องจากเห็นสมควรทบทวนการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนอื่นๆ
และจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันต่อไป
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้