รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ค. 2563 17:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.  111/2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันศุกร์ที่ 
26 มิถุนายน 2563 นั้น ธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุม เฉพาะฉบับภาษาไทยผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่
www.cimbthai.com ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำหรับรายงานการประชุมฯ ฉบับภาษาอังกฤษ
ธนาคารจะเผยแพร่ภายในเดือนสิงหาคม 2563  
  
  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือแสดงความคิดเห็นมายัง 
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้น 21 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หรือติดต่อที่อีเมล
Patima.j@cimbthai.com, cs@cimbthai.com หมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-8021, 0-2638-8287 และ 0-2614-1009
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ


 
                      (นางปฏิมา จำปาสุต)
                     เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2614-1009
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้