รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ค. 2563 12:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ. 114/2563
  
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง  แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ  ข้อ 25 หมวด
5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 43 รายละเอียดเป็นดังนี้
หมวด 4
คณะกรรมการ
ข้อ 25.  ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้
หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ 
ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ
ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ 
อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื่อนไข และมาตรฐาน
ที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ที่บังคับใช้และ/หรือเกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ดังกล่าวที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
หมวด 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 
30.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดข
องรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื่อนไข 
และมาตรฐาน ที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ที่บังคับใช้และ/หรือเกี่ยวข้อง
รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใดๆ ดังกล่าวที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง


หมวด 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 43.   ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
  คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเ
งินปันผลระหว่างกาล  (ถ้ามี) หรือ นำเงินกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นตามบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
งบการเงินของบริษัทที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นเงินสำรองต่างๆ
หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
และให้คณะกรรมการมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง เงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ
ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามข้อ 44
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอ
ที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
  การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย
  
ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของหมวด 4 คณะกรรมการ   ข้อ 25 
หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 43
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ


                (นางปฏิมา จำปาสุต)
                     เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2614-1009
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้