รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ค. 2563 17:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
THANA
แหล่งข่าว
THANA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง  แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2563

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 
เป็นวันหยุดชดเชยช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 จำนวน 1 วัน นั้น

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จึงขอแจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2563 ดังนี้

วันจันทร์     27   กรกฎาคม   วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางสาววิภานันท์ แย้มคุ้ม
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้