รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ค. 2563 17:10:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AGE
หลักทรัพย์
AGE
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AGE
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (AGE)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 1,933,787,487
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 1,933,787,486
วันที่มีผล                      : 21 ก.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะส่วนที่ถือโดย นาย อภิสิทธิ์ 
รุจิเกียรติกำจร จำนวน 1 หุ้น
______________________________________________________________________