รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ AGE
หลักทรัพย์
AGE
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ AGE
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (AGE)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 31 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________