รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
หลักทรัพย์
ASIAN
แหล่งข่าว
ASIAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : เฮ็นริคัส
นามสกุล                       : แวน เวสเทนดร็อป
วันที่ลาออก                     : 17 ส.ค. 2563
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : เอกกมล
นามสกุล                       : ประสพผลสุจริต
วันที่แต่งตั้ง                     : 17 ส.ค. 2563
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้