รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2563 22:33:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-630175              วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2563
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)

อ้างถึง  1. หนังสือแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 
ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อแจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
2. หนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ("กองทุนรวม")
ได้รายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
 เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน 597,000 บาท ดังมีรายชื่อดังนี้
1.  นางสาววิไลวรรณ  ผลประเสริฐ   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420  และ/หรือ
2.  นางสาววิภาวรรณ  ปัทวันวิเวก   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4795  และ/หรือ
3.  นางสาวบงกช   อ่ำเสงี่ยม     เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3684
  โดยบริษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนรวม
โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด สำหรับปี 2563 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวน
597,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น
ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น
  อนึ่ง 
บริษัทจัดการได้ทำการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563 ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563
ตามที่ได้อ้างถึง 2. โดยวิธีจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี
2563 ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามแนวทางตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทน. 23/2563 เรื่อง
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19))
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   ขอแสดงความนับถือ
         กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
     โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

                     (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
   Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้