รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2563 18:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
THANA
แหล่งข่าว
THANA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

13 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก และ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดังนี้
-  รับทราบการลาออกของ นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
-  อนุมัติแต่งตั้ง นายชาตรี โชไชย ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
-  อนุมัติแต่งตั้ง นายชาตรี โชไชย ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
เป็นต้นไป

โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก 
ซึ่งจะครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววิภานันท์ แย้มคุ้ม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้