รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ส.ค. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เกี่ยวกับรายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563-แก้ไข2
หลักทรัพย์
A
แหล่งข่าว
A
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ส.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 ก.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 ก.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ณ.ห้องประชุมสุนทรียา ชั้น 3 อาคารบริษัท อารียา 
พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

2.  อนุมัติเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
2.1  อนุมัติจำหน่ายสินทรัพย์ อาคารสำนักงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมูลค่ารวมทั้งสิ้น 260.00 ล้านบาท
2.2  อนุมัติทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันระยะเวลาเช่า 10 ปี มูลค่ารวม 410.88 
ล้านบาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้