รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ส.ค. 2563 17:22:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
SYMC
แหล่งข่าว
SYMC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : อภิชยา
นามสกุล                       : จารุพินิจกุล
วันที่ลาออก                     : 15 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้จัดการบัญชีทั่วไปอาวุโส
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : วีรวรรณ
นามสกุล                       : สุวรรณเตมีย์
วันที่แต่งตั้ง                     : 26 ส.ค. 2563
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายโลท์ ชี ควั่น, อเล็กซ์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้