รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ย. 2563 08:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (JMT-W3),การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1,การเพิ่มทุน General Mandate,การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม, การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุม EGM (แก้ไข)
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
JMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 02 พ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 25 ก.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 24 ก.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง 
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.ย. 2563
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 100,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 100,000,000
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 10 พ.ย. 2563
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 09 พ.ย. 2563
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : JMT-W3
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม 
ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 42.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  1 ปี 6 เดือน
 จัดสรรให้กับ                   : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 3,200,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 3,200,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : JMT-ESOP W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ เอ็ม
ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เสนอขายแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 29.10
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ 
อัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษ
ัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("JMT-W2")
ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 30 กันยายน 2563 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 8.91509 -
11.14498 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (คำนวณสำหรับ 2 กรณี ได้แก่ กรณีไม่มีผู้ถือ JMT-W2
รายใดใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ และกรณีที่ผู้ถือ JMT-W2 ทุกราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2
ทั้งจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิข้างต้น)
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอน
ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ที่แน่นอนต่อไป
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)           : 107,709,036
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)          : 107,709,036
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 4,508,518
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)           : 103,200,518
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 356,603,464
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 356,603,464
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 267,452,598
   %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                : 30.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 89,150,866
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้